@129 Do'a Nabi Yang TertolakDari Abdullah bin Khabbab Ibnul Arat dari ayahnya maula bani zuhrah-dia termasuk salah seorang yang terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah saw.- dia memperhatikan Rasulullah saw. Semalam suntuk [ dalam sebuah riwayat disebutkan dalam suatu malam di mana rasulullah saw. Menghidupkan seluruhnya dengan shalat] hingga datang waktu shalat subuh. Setelah Rasulullah mengucapkan salam dari shalatnya, Khabbab Ibnul Arat berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, aku telah melihat engkau menunaikan shalat di malam ini, yang mana aku belum pernah menyaksikan engkau shalat yang semisal dengannya.”

Rasulullah saw. Bersabda, “benar, sesungguhnya ia adalah shalat (raghab) harapan dan (rahab) takut dan cemas. [dan sesungguhnya aku] memohon kepada Tuhanku Allah SWT tiga perkara, kemudian Allah SWT mengabulkan dua perkara dan menolakku satu perkara. Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanku, agar Dia tidak memusnahkan kita dengan azab yang telah memusnahkan umat-umat sebelum kita [ dalam sebuah lafazh, agar Dia tidak memusnahkan umatku secara masal], kemudian Allah SWT menganugerahkannya kepadaku. Aku memohon keada Tuhanku, Allah SWT, agar Dia tidak memberikan kemenangan musuh kita atas kita. Kemudian Allah SWT menganugerahkannya kepadaku. Kemudian aku  memohon kepada Tuhanku agar Dia tidak memecah belah kita menjadi berkelompok-kelompok; namun Dia menolakku dalam permintaan itu.

#HR. Nasa’i , Tirmidzi, Ahmad, Thabrani     #At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini Hasan Shahih   #Albani mengomentari : “perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang tsiqoh (terpercaya) dari Bukhari-Muslim selain Abdullah bin Khabbab, dan dia pun adalah perawi yang tsiqoh (terpercaya).” (Albani, Sifat Shalat Nabi (ind), Gema Insani, hal. 297)

Komentar

Google + Follower's